Opfriskursus Frysk Foech foar it basis├╗nderwiis

Praktische informatie

Data en tiden
• Kursus op NHL/Stenden hegeskoalle yn Ljouwert

Woansdeitemiddeis 15.30-17.30 oere 16 jan. 31 jan. 13 febr. 6 mrt. 2019

Kursus op lokaasje is mooglik by minimaal 8 dielnimmers
Kursus giet troch mei minimaal 8 dielnimmers

Kosten:
• € 200 euro per cursist