Cursus Foech Frysk foar it basis├╗nderwiis

Algemeen

De kursus Foech Frysk foar it basisûnderwiis bestiet út 12 byienkomsten fan 2 oeren en liedt op ta it Foech Frysk. It Foech Frysk is it offisjele diploma om Frysk jaan te kinnen yn it basisûnderwiis.