Cursus Fries lezen en spreken voor het basisonderwijs


vorige
1 
volgende

 • Cursus Foech Frysk foar it basis├╗nderwiis

  Branche: Onderwijs Thema: Friese taal

  De kursus Foech Frysk foar it basisûnderwiis bestiet út 12 byienkomsten fan 2 oeren en liedt op ta it Foech Frysk. It Foech Frysk is it offisjele diploma om Frysk jaan te kinnen yn it basisûnderwiis.

 • Cursus Fries lezen en spreken voor het basisonderwijs

  Branche: Onderwijs Thema: Friese taal

  Een cursus van 8 bijeenkomsten van 2 uur voor leraren die het Fries beter willen leren spreken en lezen.

 • Opfriskursus Frysk Foech foar it basis├╗nderwiis

  Branche: Onderwijs Thema: Friese taal

  Hast wol it Foech Frysk, mar dat hast al in skoft lyn helle, dan kinst yn de opfriskursus dyn eigen mûnlinge en skriftlike feardichheden byspikerje en dy op ‘e hichte bringe fan de nijste ûntwikkelingen oer meartalich ûnderwiis en de nijste berneboeken en learmiddels.


vorige
1 
volgende

Nieuwsbrief

Bedrijven Hospitality Leisure MKB Onderwijs Overheid Retail Techniek Zorg & welzijn