Verbeterde meldcode huiselijk geweld met afwegingskader

Inhoud

Vanaf 1 januari 2019 beslissen professionals eerst of het nodig is om een melding te doen bij Veilig Thuis: daarbij geldt dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld in ieder geval altijd gemeld moeten worden. Daarna beslissen zij of het (ook) mogelijk is om zelf hulp te bieden of te organiseren. Als professionals besloten hebben te melden, maken zij de beslissingen over het bieden of organiseren van hulp samen met Veilig Thuis. Op deze manier sluiten melden en zelf hulp bieden elkaar niet langer uit, maar vullen elkaar aan.

In 2013 werd de wet Besluit Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze wet geeft aan WIE verplicht is om met een meldcode te werken en DAT de meldcode moet worden gehanteerd en geborgd.

Kort daarna werd in de wet Besluit Minimumeisen vastgesteld. Deze wet geeft aan WAT er minimaal in de meldcode moet staan. Nu is de wet Besluit Wijziging Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op 1 januari 2019 ingegaan. Deze wet geeft aan WAAR goede hulp aan moet voldoen en WANNEER u een melding bij Veilig Thuis doet.

De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan om alle vormen van huiselijk geweld te voorkomen of te stoppen. De meldcode verbetert de kwaliteit en stuurt aan op handelen van professionals bij signalen van huiselijk geweld. De stappen van de meldcode zijn wettelijk vastgelegd en voor iedere organisatie gelijk en toegespitst per functie.

Het stappenplan leidt u stap voor stap door het proces vanaf het moment dat u signaleert tot aan het moment dat u een beslissing neemt om een melding bij Veilig Thuis te doen en/of hulp te bieden of te organiseren. De stappen geven aan wat van u wordt verwacht en hoe u op een verantwoorde wijze kunt handelen.

Waarom is een afwegingskader toegevoegd aan de meldcode?
Huiselijk geweld en kindermishandeling is veelal problematiek met een langdurig karakter. Geweld, verwaarlozing, misbruik en emotionele onveiligheid kunnen jaren aanhouden. Veel slachtoffers worden opnieuw slachtoffer van dezelfde of andere vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen van generatie op generatie voortduren. Eerder geweld is de belangrijkste voorspeller voor toekomstig geweld! Een gebeurtenis van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is vrijwel nooit een incident dat op zichzelf staat.

De meeste professionals zijn echter voor een relatief korte periode betrokken bij slachtoffers en plegers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij beschikken veelal over onvoldoende informatie ten aanzien van eerder slachtofferschap of plegerschap van betrokkenen. Professionals die succesvol hulp hebben verleend in een gezinssysteem waar huiselijk geweld speelt, hebben vaak niet de mogelijkheden om te signaleren dat geweld na enkele maanden of jaren weer terugkeert.

Daarom is het van belang dat situaties van acute en/of structurele onveiligheid altijd bij Veilig Thuis gemeld worden, zodat Veilig Thuis signalen over een langere periode van tijd en vanuit verschillende bronnen bij elkaar kan brengen. En zodat Veilig Thuis snel(ler) signaleert wanneer opnieuw sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en passende, toereikende hulp kan worden ingezet om structurele patronen van geweld te doorbreken.

 
Werkt uw organisatie volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Heeft u wel genoeg inzicht in de problematiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling? Weet u op welke signalen u moet letten? En wat u met deze signalen zou moeten doen? Durft u met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen? Weet u hoe u zorgen over een kind helder en effectief met ouders kan bespreken, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?

Veel vragen rondom een belangrijk thema. In de training worden kennis en vaardigheden aangereikt om kindermishandeling effectief aan te pakken. Ook sluit de training aan op relevante, actuele ontwikkelingen binnen uw werkveld en regio.

Programma

De training is opgebouwd volgens de stappen van de meldcode.

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig Thuis  of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met cliënt.
 • Stap 4: Het wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling, bij twijfel raadplegen Veilig Thuis.
 • Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden.

Opzet

De gehele training bestaat uit 3 dagdelen waarin alle handelingen van de meldcode worden behandeld:

 • Bijeenkomst 1: Signaleren (stap 1 en 2 van de meldcode)
  De definitie en verschillende vormen van mishandeling worden besproken met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast staat het zien van signalen centraal én het durven nemen van stappen Er wordt gebruik gemaakt van videofragmenten en werkvormen waarbij real live learning centraal staat. De meldcode wordt stapsgewijs in deze training meegenomen.
 • Bijeenkomst 2: Handelen en samenwerken (stap 4 en 5 van de meldcode)
  Tijdens deze bijeenkomst staat het wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling centraal. Wanneer raadpleeg je het Veilig Thuis? Wanneer neem je de beslissing om zelf hulp te organiseren of te melden? Er wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk.
 • Bijeenkomst 3: Communiceren met ouders en verzorgers (stap 3 van de meldcode)
  Naast een theoretisch gedeelte staat deze bijeenkomst vooral in het teken van oefenen vanuit de praktijk. Belangrijkste vraag die gesteld wordt bij deze bijeenkomst is: hoe kom ik met ouders in gesprek wanneer ik vermoedens heb over kindermishandeling? Hier gaat u uw eigen antwoorden op vinden door dit te ervaren en te oefenen.

In de bijeenkomsten staan eigen leervragen en casussen centraal. In verschillende gesprektechnieken staan ervaren en oefenen centraal. Dit oefenen gebeurt met een ervaren professionele trainingsacteur.

De dagdelen zijn ook afzonderlijk te volgen. Per dagdeel kan een certificaat worden verstrekt.

Voor wie?

De training aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is speciaal voor medewerkers die in contact komen met kinderen, jongeren en gezinnen én werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De training vergroot competenties op het signaleren, handelen, ernst inschatten, samenwerken en communiceren waardoor medewerkers bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling effectief kunnen en durven handelen.

Doel en resultaat

Na het volgen van de gehele training:

 • Heeft u kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling;
 • Heeft u inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
 • Kent u uw taken en grenzen en kunt u verantwoordelijkheid nemen;
 • Bent u in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie;
 • Kunt u samenwerken met interne en externe partners zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;
 • Bent u in staat signalen en zorgen te bespreken met ouders/verzorgers;
 • Heeft u handvatten om het kind te steunen.

Aanvullende informatie

De Training Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld door de Stichting LTAK. De training is geplaatst in de DANS en Databank Bij- en Nascholing Meldcode. Na het volgen van de training kunt u een certificaat ontvangen.

De training kan ook in company worden aangeboden. Per training is de maximale groepsgrootte 20 deelnemers.